آموزش بسکتبال خیابانی و نمایشی

آموزش بسکتبال خیابانی و نمایشی

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

بسکتبال خیابانی یکی از انواع بسکتبال است که اغلب در فضاهای باز و با رسمیت ساختاری کمتری نسبت به ورزش بسکتبال بازی می‌شود. قوانین این ورزش از زمینی به زمین دیگر متفاوت است و بدون داور برگزار می‌شود. دراین سرویس اسنیک، از مربیان برجسته بسکتبال خیابانی تعداد زیادی از تکنیک‌های این ورزش هیجان‌انگیز را به شما خواهد آموخت.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو آموزش دریبل آرنج غیر رایگان

ویدئو آموزش دریبل آرنج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش دریبل انگشت غیر رایگان

ویدیو آموزش دریبل انگشت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش کراس اور انیگما غیر رایگان

ویدئو آموزش کراس اور انیگما

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت آرم رول غیر رایگان

ویدئو حرکت آرم رول

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش فوت پاپ لولایی غیر رایگان

ویدیو آموزش فوت پاپ لولایی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت بک رول آپ غیر رایگان

ویدیو حرکت بک رول آپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل هنداستند از پشت غیر رایگان

ویدیو دریبل هنداستند از پشت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حرکت پای گردشی غیر رایگان

ویدیو آموزش حرکت پای گردشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو لگد چرخشی آسانسوری غیر رایگان

ویدئو لگد چرخشی آسانسوری

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش حرکت آسانسوری غیر رایگان

ویدئو آموزش حرکت آسانسوری

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش دریبل عنکبوتی غیر رایگان

ویدیو آموزش دریبل عنکبوتی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت ترکیبی خشم هلیکس غیر رایگان

ویدئو حرکت ترکیبی خشم هلیکس

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حرکت طوفان غیر رایگان

ویدیو آموزش حرکت طوفان

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حفظ توپ دوگانه غیر رایگان

ویدیو آموزش حفظ توپ دوگانه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش یویو غیر رایگان

ویدئو آموزش یویو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت یویو از پشت غیر رایگان

ویدئو حرکت یویو از پشت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت شمگاد از پشت غیر رایگان

ویدیو حرکت شمگاد از پشت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حرکت دور دنیا غیر رایگان

ویدیو آموزش حرکت دور دنیا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش حرکت پاپ آپ غیر رایگان

ویدئو آموزش حرکت پاپ آپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حرکت لیمبوکراس غیر رایگان

ویدیو آموزش حرکت لیمبوکراس

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش دریبل ریکویل غیر رایگان

ویدیو آموزش دریبل ریکویل

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش میکس شم رپ غیر رایگان

ویدیو آموزش میکس شم رپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو کنترل توپ با چرخش غیر رایگان

ویدیو کنترل توپ با چرخش

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حرکت فلکسی فلو غیر رایگان

ویدیو آموزش حرکت فلکسی فلو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت فری استایل ژاپنی غیر رایگان

ویدیو حرکت فری استایل ژاپنی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حرکت گام به گام غیر رایگان

ویدیو آموزش حرکت گام به گام

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش کراس مجسمه‌ای غیر رایگان

ویدیو آموزش کراس مجسمه‌ای

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل شم کات چرخشی غیر رایگان

ویدیو دریبل شم کات چرخشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش استال گردن غیر رایگان

ویدیو آموزش استال گردن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش دَزِل کچ غیر رایگان

ویدیو آموزش دَزِل کچ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حرکات بریک داون غیر رایگان

ویدیو آموزش حرکات بریک داون

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت توییست آپ ترکیبی غیر رایگان

ویدیو حرکت توییست آپ ترکیبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت چرخش زیر پنجه غیر رایگان

ویدئو حرکت چرخش زیر پنجه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت ورتیگو یا سرگیجه غیر رایگان

ویدیو حرکت ورتیگو یا سرگیجه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آموزش حرکت بای بای غیر رایگان

ویدیو آموزش حرکت بای بای

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش حرکت گردباد غیر رایگان

ویدئو آموزش حرکت گردباد

قیمت : اشتراک ویژه