خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو واژگونی قایق ورزشکاران صربستانی

قایق "میلوش واسیچ" و "نناد بنیک" از صربستان در مسابقات رویینگ در اثر امواج خروشان در جریان مسابقات واژگون شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس